مبلمان
  • واقعیت افزوده

    واقعیت افزوده چیست؟ واقعیت افزوده مجموعه ای از اطلاعات است که توسط کامپیوتر به صورت زنده یا غیر زنده و در ...

    واقعیت افزوده چیست؟ واقعیت افزوده مجموعه ای از اطلاعات است که توسط کامپیوتر به صورت زنده یا غیر زنده و در تعامل با کاربر بوسیله ی تجهیزات مورد نیاز به دنیای واقعی اضافه می شوند . کاربرد واقعیت افزوده ...

    بیشتر بخوانید